O Zakładzie


Zakład Kształcenia Artystycznego

Historia zakładu

Zakład Kształcenia Artystycznego powstał przy Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na mocy zarządzenia Rektora UMK z dnia 15 października 1996 roku. Skład osobowy Zakładu stanowią artyści malarze o dużym doświadczeniu pedagogicznym i bogatej biografii artystycznej, pracujący poprzednio w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich.

Działalność dydaktyczna

Zakład kształci studentów w ramach czterech pracowni: malarstwa, rysunku, anatomii plastycznej i malarstwa na podłożach papierowych, w oparciu o autorskie programy edukacyjne. Realizowany w Zakładzie program dydaktyczny stanowi ważne ogniwo w procesie kształcenia konserwatorów zabytków na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dlatego też działalność Zakładu jest dostosowana do potrzeb poszczególnych specjalności w ramach kierunku Konserwacja I Restauracja Dzieł Sztuki. ZKA prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami tego kierunku od pierwszego roku studiów.

Na wstępnym etapie nauki podstawowym celem zajęć z malarstwa jest rozwijanie umiejętności komponowania na płaszczyźnie, oraz rozbudzenie wrażliwości kolorystycznej w ramach ćwiczeń malarskich wykonywanych w technice alla prima. Ważnym dopełnieniem tych zajęć jest plener malarski organizowany w ramach praktyk wakacyjnych.

W następnym roku studenci rozwijają swój warsztat malarski o nowe techniki i tematy. Ćwiczenia z malarstwa odbywają się na I i II roku studiów.

W zakresie nauczania rysunku studenci Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki wykonują studia martwych natur i modela, poznają różne media rysunkowe i bogactwo form przedstawieniowych. Zajęcia rysunkowe uzupełnia nauka w ramach Pracowni Anatomii Plastycznej, w której poprzez studia rysunkowe studenci zapoznają się z budową anatomiczną człowieka. W kolejnych ćwiczeniach, bazując na zdobytych umiejętnościach i wiedzy, przechodzą do realizacji studiów rysunkowych człowieka z natury.
Ćwiczenia z rysunku trwają przez trzy pierwsze lata studiów.

Dodatkowo ZKA prowadzi zajęcia dla studentów specjalności Konserwacji Papieru i Skóry .W trakcie kolejnych lat studiów poznają oni specyfikę malarstwa na podłożach papierowych, pracując w technikach akwarelowych, pastelu i gwaszu. Szczególny nacisk prowadzący zajęcia kładą na opanowanie przez przyszłych konserwatorów trudnej techniki akwareli . Studenci III roku specjalności Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej są przygotowywani do ćwiczeń z dawnych technik malarskich.

Specjalne zajęcia z rysunku i malarstwa prowadzone są dla studentów IV i V roku studiów (w ramach pracowni do wyboru). Udział w nich daje możliwość wykonania aneksu do dyplomu z rysunku lub z malarstwa.

Realizowane autorskie programy dydaktyczne są modyfikowane przez nauczycieli, a wprowadzane zmiany uwarunkowane są potrzebami wynikającymi z daleko idącej indywidualizacji procesu kształcenia.

Skład osobowy

  • art. malarz Michał Träger, prof. UMK (kierownik zakładu)
  • prof. art. mal. Andrzej Guttfeld (emeryt)
  • dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
  • dr hab. Jacek Gramatyka
  • dr Ewa Bińczyk